Recerques freqüents

  • Els draps de neteja de Mewa
  • Estoretes absorbents d'olis
  • Rentadora de peces

Indicacions sobre el tractament de dades de caràcter personal i d’enquestes

La protecció de les seves dades és important per a nosaltres. A continuació els informem detalladament sobre com tractem i protegim les seves dades de caràcter personal.

I. Informació essencial sobre la protecció de dades del grup empresarial Mewa (clients)

A continuació, trobarà la informació essencial sobre el processament de les seves dades de caràcter personal per part de les empreses del grup empresarial Mewa (Mewa) amb delegacions a Alemanya i en la resta d’Europa. L’objecte comercial de Mewa és el desen volupament, el subministrament, així com el manteniment de sistemes tèxtils reutilitzables. A més, Mewa presta serveis en l’àmbit del servei tèxtil per a empreses de la indústria, el comerç, l’artesania, el comerç i la gastronomia.

Nosaltres, com a societat Mewa, que és sòcia contractual de la seva empresa (en endavant nosaltres, a nosaltres o el nostre/s), li proporcionem la informació essencial i addicional següent sobre el processament de dades (indicacions sobre la protecció de dades) perquè tingui una descripció general dels nostres procediments en relació amb la recopilació, emmagatzematge, utilització, publicació o supressió (d’ara endavant denominat conjuntament processar o processament) d’informació de qualsevol mena sobre vostè (per exemple, nom o dades de contacte; d’ara endavant denominat conjuntament dades de caràcter personal) en el marc de la nostra relació amb els clients. Obtindrà més informació sobre la protecció de dades en la secció II.

1. Informació sobre la persona responsable i dades de contacte del delegat de protecció de dades

Els responsables del processament de les seves dades de caràcter personal som nosaltres com a soci contractual de la seva empresa. Pot trobar les nostres dades de contacte en la documentació contractual respectiva, així com en la nostra correspondència comercial (cartes, correus electrònics, etc.). Si té cap dubte relacionat amb la protecció de dades, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant correu postal en l’adreça Mewa Servicio Textil S.L.U., Av. del Progrés (Parc d'Activitats de Viladecans), 19, Viladecans, 08840, Barcelona (Espanya), aix com per correu electronic a protecciondedatos@mewa.es.

2. Classe i origen de les dades de caràcter personal que processem

Els nostres clients són empreses. De les dades de caràcter personal que processem formen part, per tant, les seves dades de contacte i de direcció comercials, que són necessàries per a desenvolupar la relació amb la seva empresa. En general, vostè ens facilita directament les dades de caràcter personal que processem. Tot i així, en alguns casos també ens les proporcionen tercers (per exemple, el seu ocupador) o les recopilem de fonts públiques disponibles. Pot obtenir més informació referent a això en la secció II.1.

3. Finalitats del processament i fonaments jurídics

Processem les seves dades de caràcter personal amb les finalitats segÜents: Tramitació i compliment dels contractes subscrits amb els nostres clients comercials; adopció de mesures per a la millora dels nostres productes/serveis i per a l’enfortiment de la nostra relació amb els clients; realització d’enquestes, per exemple, per a estudis de mercat o per a conèixer la satisfacció del client; publicitat per a clients actius/publicitat directa, en la mesura en què hagi autoritzat el processament de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat.

Bàsicament utilitzem els fonaments jurídics segÜents:

El processament és necessari per a (i) salvaguardar un interès legítim (art. 6, par. 1 (f) del Reglament general de protecció de dades, RGPD; «Salvaguarda de l’interès legítim»), (ii) Compliment d’una obligació jurídica (art. 6, par. 1 (c) RGPD; «Compliment de les obligacions jurídiques») o s’efectua (iii) en el cas particular sobre la base d’un consentiment (art. 6, par. 1 (a) RGPD; «Consentiment»). Pot obtenir més informació referent a això en la secció II.2 i la secció II.3.

4. Destinataris de les seves dades i fonaments jurídics

Transmetem les seves dades de caràcter personal a altres societats de Mewa i tercers, així com als nostres proveïdors de serveis. De conformitat amb les disposicions legals apliables, també els transmetem a organismes governamentals, tribunals, assessors externs i tercers similars. Alguns dels destinataris esmentats tenen la seva seu en països fora de la Unió Europea (UE). Pot obtenir més informació referent a això en la secció II.4 i la secció II.5.

5. Terminis d’emmagatzematge i conservació

Les seves dades de caràcter personal s’esborraran tan aviat com ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recopilar originalment, o quan ja no siguin necessàries per a finalitats legítimes en fases posteriors. També s’esborraran si així es requereix de conformitat amb les disposicions legals aplicables. Pot obtenir més informació referent a això en la secció II.6.

6. Els seus drets legals

Segons la legislació aplicable, li corresponen determinats drets en relació amb el processament de les seves dades de caràcter personal. Aquests drets s’aplicaran de conformitat amb les disposicions legals vigents. Vostè té, per exemple, el dret de rebre informació sobre les seves dades, així com de la seva rectificació, supressió o portabilitat. Pot obtenir més informació referent a això en la secció II.7.

  1. Servei i contacte

El nostre Servei al Client està a la seva disposició en tot moment per respondre totes les preguntes que tingui. Desitja exercir els seus drets com a persona afectada o té altres preguntes en relació amb aquesta informació? En aquest cas, dirigeixi’s a la societat de Mewa que sigui sòcia contractual de la seva empresa. Pot trobar les dades de contacte en la documentació contractual respectiva, així com en la nostra correspondència comercial (cartes, correus electrònics, etc.).

II. Indicacions addicionals sobre la protecció de dades per a clients de Mewa

1. Classe i origen de les dades de caràcter personal que processem

Processem dades de caràcter personal en el marc de les relacions comercials amb persones jurídiques. Entre les dades de caràcter personal que processem es troben:

Les seves dades de contacte i de direcció comercials com són el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònic, el seu càrrec i departament com a persona de contacte dels nostres clients, el seu ocupador, etc. Dades que necessitem per tal de tramitar les factures adequadament, com són el compte bancari, el número d’identificació fiscal, etc. (sempre que no es tracti de les dades d’una persona jurídica). Les dades de caràcter personal que processem les obtenim principalment en el transcurs de la nostra relació amb el client. En part també obtenim dades de caràcter personal d’altres societats de Mewa, per exemple, quan diverses societats de Mewa proporcionen serveis a un client. A part d’això, també processem dades de caràcter personal que hem obtingut per altres mitjans d’acord amb les lleis de protecció de dades vigents corresponents, per exemple: de fonts d’accés públic com poden ser registres comercials i d’empreses, de fires, d’exposicions, de fonts d’internet, de periòdics, de directoris de sectors, etc.; de tercers que no estan vinculats a Mewa, per exemple, associacions empresarials / de comerciants, agències d’informes crediticis, companyies d’assegurances, etc.

2. Finalitats del processament i fonaments jurídics

Processem les dades de caràcter personal que es descriuen en la secció II.1 sobre la base dels fonaments jurídics esmentats en cada cas. Això s’aplica tant per a les finalitats que es descriuen amb més detall a continuació, com per a la realització d’enquestes (vegeu sobre aquest tema la secció II.3).

Finalitats del processament

Art. 6, par. 1 (f) RGPD Salvaguarda d’interessos legítims, per exemple:

tramitació i compliment dels contractes amb els nostres clients empresarials; adopció de mesures per a la millora dels nostres productes/serveis i per a l’enfortiment de la nostra relació amb els clients com, per exemple, mesures d’estudi de mercat o enquestes per a la satisfacció del client; publicitat per a clients actius/publicitat directa telefònica o postal, sempre que no s’hagi oposat al processament de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat; finalitats de gestió internes com la coordinació de la prestació de serveis respecte dels nostres clients, mesures per a garantir la seguretat i el funcionament de TI; anonimització i pseudonimització de les dades de caràcter personal en relació amb l’anàlisi i l’avaluació de xifres clau dels serveis prestats per nosaltres o per altres societats de Mewa; consulta i intercanvi de dades amb agències de crèdit (per exemple, SCHUFA, IHD) per a determinar els riscos de solvència i de cobrament. Art. 6, par. 1 (c) RGPD Compliment de les obligacions legals, per exemple:

en relació amb la comunicació de determinada informació fiscal rellevant o de disposicions de sancions aplicables; per al compliment dels requisits comercials, fiscals o altres requisits legals per a la conservació/emmagatzematge de determinades dades de caràcter personal. Art. 6, par. 1 (a) RGPD En la mesura en què no es faci per a protegir interessos legítims,

enviament de publicitat/butlletins informatius electrònics; invitació a enquestes i la seva corresponent realització. En cas que hàgim de processar les seves dades de caràcter personal en alguna ocasió per una altra finalitat a la feta constar inicialment, l’informarem sobre aquest nou propòsit. Podrà revocar en tot moment els consentiments que ens hagi atorgat. No obstant això, preguem que tingui en consideració que, fins al moment de la revocació, seguiran estant permesos els processaments de dades ja realitzats.

3. Realització d’enquestes

Processem dades de caràcter personal també per a millorar els productes i serveis de Mewa i per a enfortir les nostres relacions amb els clients. El processament de les dades de caràcter personal en relació amb enquestes es duu a terme sobre la base de l’art. 6, par. 1 (a) o art. 6 par. 1 (f) de l’RGPD.

3.1 Invitació a les enquestes: Per adreçaros als participants potencials per correu electrònic o per telèfon, tractarem – si és necessari – informació com el seu nom i/o les seves dades de contacte comercials (adreça, correu electrònic, telèfon). Només ens dirigirem a vostè de conformitat amb les disposicions legals per a la publicitat dels clients actius o en el marc del consentiment que ens ha atorgat. En tot moment pot oposar-se a la utilització de les seves dades de contacte a través de proteccion- dedatos@mewa.es amb efecte futur. Per a això únicament se li cobraran els costos de transmissió segons les tarifes bàsiques (vegeu també la secció II.7.6 per a l’exercici del seu dret de revocació). Així mateix pot revocar el seu consentiment (vegeu la secció II.2).

3.2 Recopilació mínima de dades: Quan duem a terme les nostres enquestes intentem, tant nosaltres com els proveïdors de serveis que contractem, recopilar la menor quantitat possible o cap dada de caràcter personal, ja que desitgem rebre una resposta oberta i sincera. En casos particulars, realitzem expressament enquestes de caràcter personal o establim una referència personal expressa a petició seva. Aquest pot ser el cas, per exemple, quan mantenim converses personals per tal d’assegurar la seva satisfacció amb els nostres serveis després d’un contacte. D’aquesta manera, podem tenir en compte possibles peticions d’adaptació o d’implementació de cara al futur. Els resultats de les enquestes, especialment sobre estudis de mercat, se’ns presenten en forma agregada, de manera que no tenim cap possibilitat directa d’avaluar aquests resultats amb caràcter personal.

3.3 Enquestes en línia: En el cas de les enquestes en línia s’emmagatzemaran automàticament les dades d’accés de tipus tècnic transmeses pel seu navegador. Aquestes dades són, per exemple, el nom del seu proveïdor de serveis d’internet, la data i l’hora d’accés a l’eina de l’enquesta i/o les dades de reconeixement del sistema operatiu / navegador emprat. El servidor web també emmagatzema forçosament la seva adreça IP en aquest cas. Això pot possibilitar, almenys teòricament, una assignació a la seva persona. No es realitza cap combinació de les dades d’accés amb els resultats de la seva enquesta o altres fonts de dades ni cap avaluació o transmissió d’aquestes dades a nosaltres en la nostra qualitat de mandants. L’emmagatzematge de les dades d’accés és necessari per motius tècnics, per tal de facilitar un procés efectiu de l’enquesta en línia i garantir la seguretat del sistema. Aquestes dades es conservaran només durant el període per al qual es necessitin per tal d’assolir les finalitats esmentades anteriorment. La seva adreça IP s’emmagatzemarà durant un màxim de 7 dies. En el marc de les enquestes en línia, els nostres socis l’informaran per separat sobre qualsevol altre tractament de dades de caràcter tècnic que sigui de rellevància (per exemple, la configuració de cookies).

3.4 Processaments de dades per part dels nostres socis: Si es comunica amb els nostres socis en el transcurs de les enquestes realitzades per ells per correu electrònic, formulari de contacte o telèfon, per exemple, per a preguntes relacionades amb el procés de l’enquesta o (per exemple, per a participar en un concurs) hi proporciona voluntàriament més dades (incloses dades personals), la informació proporcionada serà processada exclusivament per a aquestes finalitats i, donat el cas, sota la responsabilitat pròpia legal de protecció de dades del nostre soci. Aquestes dades es mantindran estrictament separades de la informació que hagi proporcionat a l’enquesta respectiva. Fins i tot en aquests casos, en la nostra qualitat de mandants, no se’ns transmetran altres dades (donat el cas, dades de caràcter personal), llevat que vostè, de manera excepcional, manifesti de forma expressa la seva voluntat que es transmetin.

4. Destinataris de les seves dades i fonaments jurídics

Transmetem dades de caràcter personal a altres societats de Mewa, a tercers i a proveïdors de serveis.

4.1 Altres societats de Mewa: Les dades de caràcter personal només es posaran a disposició d’altres societats de Mewa de conformitat amb les especificacions de l’art. 6, par. 1 (c), (f) de l’RGPD, en la mesura que sigui necessari per complir determinades obligacions legals o per salvaguardar interessos legítims. Això pot ser el cas, per exemple, amb finalitats de gestió internes. Entre aquestes finalitats es troben la coordinació de serveis per als nostres clients, la prestació centralitzada de serveis interns o l’avaluació (anonimitzada/pseudonimitzada) de xifres clau de l’empresa.

4.2 Tercers: Només transmetrem dades de caràcter personals a altres tercers fora de Mewa com, per exemple, oficines de duanes, autoritats financeres o altres autoritats de supervisió, d’acord amb l’art. 6, par. 1 (c), (f) de l’RGPD si i en la mesura que sigui necessari per complir determinades obligacions legals o per salvaguardar interessos legítims. En la resta dels casos, comunicarem les seves dades a tercers únicament si ens ha donat el consentiment corresponent d’acord amb l’art. 6, par. 1 (a) de l’RGPD.

4.3 Proveïdors de serveis (externs i interns): En el marc del desenvolupament de la nostra relació comercial amb la seva empresa també cooperem amb proveïdors de serveis externs i/o interns (altres societats de Mewa). Aquest pot ser el cas, per exemple, de determinats serveis de TI, pel que fa a l’enviament de publicitat o en relació amb la realització de les nostres enquestes als clients. Sempre que impliquem proveïdors de servei, es farà dins dels límits i respectant les corresponents prescripcions de protecció de dades en vigor.

5. Transmissió a tercers països o organismes internacionals

Entre els destinataris de les dades de caràcter personal també poden trobar-se aquells que tinguin la seva seu en un altre país, particularment fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). També pot tractar-se d’un país per al qual la Comissió Europea encara no ha pres una decisió d’adequació, segons la qual aquest país garanteixi un nivell adequat de protecció de dades (tercers països) com, per exemple, els Estats Units. En aquest cas, s’estableixen mitjans apropiats perquè tots els destinataris que tinguin la seva seu fora de l’EEE garanteixin un nivell adequat de protecció de dades (art. 45 RGPD) per a les dades de caràcter personal i que es prenguin mesures de seguretat tècniques i organitzatives per evitar que les dades de caràcter personal s’eliminin accidentalment o de forma il·legal, o per protegir-les d’una pèrdua accidental o modificació accidental, de la divulgació o l’accés no autoritzat i de totes les altres formes il·legals de processament. Els mitjans apropiats es troben disponibles a través de les dades de contacte esmentades en la secció II.8. La transmissió posterior està subjecta a les disposicions aplicables en relació amb les transmissions posteriors requerides de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

6. Terminis d’emmagatzematge i conservació

Tractarem les dades de caràcter personal només durant el temps necessari per a les finalitats de processament respectives. Tan aviat com les dades de caràcter personal ja no siguin necessàries, les eliminarem dels nostres sistemes i registres i/o prendrem mesures per a la seva anonimització, de manera que vostè ja no pugui resultar identificat a través d’aquestes dades. No obstant això, hem de conservar o emmagatzemar dades de caràcter personal individuals durant un temps determinat per salvaguardar els requisits legals. És el cas, per exemple, de les obligacions de documentació, de prova i de conservació de les lleis nacionals fiscals i mercantils. Així, per exemple, els terminis d’emmagatzematge i de conservació que corresponen a Espanya segons el dret aplicable són generalment de quatre a deu anys.

7. Els seus drets legals

A vostè li corresponen els següents drets d’acord amb les condicions establertes per la legislació vigent (és a dir, l’RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals):

7.1 Dret d’informació: Pot exigir que se l’informi si es processen dades de caràcter personal seves. Si aquest és el cas, podrà exigir informació sobre les dades de caràcter personal, per exemple, sobre les finalitats del processament, les categories de les dades de caràcter personal corresponents i els destinataris o les categories dels destinataris a qui es transmetran o s'han transmès les dades de caràcter personal. Té el dret de rebre una còpia de les dades de caràcter personal que són objecte del processament. Per a la resta de còpies cobrarem, arribat el cas, una taxa raonable basada en els costos d’administració.

7.2 Dret de rectificació: Pot exigirnos la rectificació de les seves dades de caràcter personal que siguin incorrectes. Segons la finalitat del processament té el dret d’exigir la complementació de dades de caràcter personal incompletes, també per mitjà d’una declaració complementària.

7.3 Dret de supressió (dret a l’oblit): Pot exigirnos la supressió de les seves dades de caràcter personal.

7.4 Dret a la limitació del tractament: Pot exigir una limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal. En aquest cas, es marcaran les dades corresponents i no podran ser tractades per nosaltres per a finalitats concretes.

7.5 Dret a la portabilitat de dades: Pot rebre les dades de caràcter personal que ens hagi proporcionat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina. Té el dret de transmetre aquestes dades de caràcter personal a un altre organisme sense cap impediment per part nostra.

7.6 Dret d’oposició: Té el dret d’oposarse en tot moment al processament de les seves dades de caràcter personal per part nostra pels motius que resultin de la seva situació particular. Així mateix estem obligats a posar fi al processament de les seves dades de caràcter personal. Si exerceix un dret d’oposició, no seguirem processant les seves dades de caràcter personal amb aquestes finalitats. L’exercici d'aquest dret no comporta cap cost. Aquest dret d’oposició no tindrà lloc sota determinades circumstàncies, particularment si el processament de les seves dades de caràcter personal és necessari per a prendre mesures abans de la celebració d’un acord o per complir un acord ja tancat.

En cas de reclamacions, també té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat supervisora corresponent.

8. Dades de contacte i modificacions de les indicacions sobre protecció de dades

El nostre Servei al Client està a la seva disposició en tot moment per a qualsevol consulta. Si vol exercir els seus drets com a persona afectada o té preguntes en relació amb aquesta informació, dirigeixi’s a la societat de Mewa que sigui sòcia contractual de la seva empresa. Pot trobar les dades de contacte en la documentació contractual respectiva, així com en la nostra correspondència comercial (cartes, correus electrònics, etc.). Aquestes indicacions sobre la protecció de dades poden patir modificacions. En aquest cas, l’informarem de qualsevol modificació de manera adequada.